ตำบลห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตร

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร  ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดลำปาง ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๓๙ (ถนนสายลำปาง  – ห้างฉัตร) เป็นระยะทางประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร  ประมาณ  ๔  กิโลเมตร

เนื้อที่

เทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๖๗ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ หมู่บ้านของตำบลห้างฉัตร ได้แก่ พื้นที่บ้าน ห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ ๑ , บ้าน ห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ ๒ , บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ ๕ บางส่วน และบ้านขามแดง หมู่ที่ ๖ บางส่วน

ประวัติ

ห้างฉัตร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง เดิมชื่อว่า “อำเภอหางสัตว์” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ห้างฉัตร” ในปี พ.ศ. 2452 เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นหลายแห่ง เช่น ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตลาดทุ่งเกวียน เป็นต้น

ห้างฉัตร เป็นอำเภอที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีตำนานเล่าว่า เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมาสร้างวัดพระธาตุลำปางหลวง ได้ใช้เส้นทางห้างฉัตรเป็นทางติดต่อ เมื่อเดินทางถึงห้วยแม่ตาลได้หยุดพักพลที่นี้ บรรดาชาวเมืองจึงตกแต่งที่ประดับด้วยราชวัตรฉัตรอันงดงาม ภายหลังที่แห่งนั้นได้เป็นเมืองขึ้นมา จึงเรียกว่าเมืองนั้นว่าเมืองห้างฉัตร แต่ต่อมาชาวบ้านออกเสียงเพี้ยนเป็น “หางสัตว์” เมื่อตั้งเป็นอำเภอจึงเรียกว่า อำเภอหางสัตว์[1] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2483 ทางราชการจึงประกาศเปลี่ยนนามอำเภอนี้เป็น อำเภอห้างฉัตร เพื่อให้ถูกต้องตามความหมายเดิม

Previous Image
Next Image

info heading

info content

สถานที่สำคัญ

·         ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ย้ายมาจากศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ อำเภองาว แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่อาณาบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน และเป็นที่ตั้งของสถาบันคชบาลแห่งชาติและโรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นสถานที่ฝึกฝนช้างให้มีความสามารถเหมือนมนุษย์ เช่น สามารถเล่นดนตรี กีฬา วาดรูปได้ อีกทั้งยังได้มีการแสดงโชว์ความสามารถของช้าง เป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมเป็นอันมาก
·         ตลาดทุ่งเกวียน เป็นตลาดสินค้าพื้นเมือง มีสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่นทั้งอำเภอห้างฉัตรและต่างถิ่นในภาคเหนือมาวางขาย ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ เสื้อผ้า ของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ อดีตตลาดทุ่งเกวียนเป็นตลาดค้าขายของป่าหรือสัตว์ป่า แต่ปัจจุบันได้วางขายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปางไว้ทุกชนิด
·         สถานีรถไฟห้างฉัตร เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้างฉัตร
สถานีรถไฟห้างฉัตร

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

มุ่งพัฒนาสู่  เมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุขอย่างยั่งยืน  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล