ตำบลวอแก้ว


“ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง” อบต.วอแก้ว ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยกระบวนการประชาคม ให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” โดยยึดหลักประสานความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรหลัก คือ กลุ่ม/องค์กร ประชาชน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประชาคม อย่างมีส่วนร่วม “อบต.รู้อะไรให้ประชาชนรู้ด้วย”

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 • สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร               ส่วนตำบล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2539
 • ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่เลขที่  127  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2  ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามเส้นทางสาย รพช.หมายเลข ลป 3130 (วอแก้ว – ห้างฉัตร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  มีพื้นที่ประมาณ 109.862 ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ   68,663   ไร่ 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ

 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาตำบลให้เป็นตำบลน่าอยู่
 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. ตำบลวอแก้วมีระบบโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
 2. ตำบลวอแก้วมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 4. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
 5. อบต.วอแก้ว เป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนา ตำบลให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล